Likabehandlingsplan


Likabehandlingsplan för Förskolan Vågskålen

Reviderad 20220510

Bakgrund/Inledning:

Varför Förskolan är skyldig att arbeta målmedvetet mot kränkande behandling och diskriminering

En plan mot kränkande behandling och diskriminering handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att barn skall kunna delta i verksamheten på lika villkor. Forskning visar att ett systematiskt arbete mot kränkningar, har effekt. Ett medvetet arbetssätt handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättskydd mot diskriminering och trakasserier, som är likvärdigt det som finns för förskolans anställda. Rättigheterna tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna. 

Alla barn i förskolan har samma rättigheter - oavsett kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Barnen har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste förskolan arbeta aktivt för att förebygga och förhindra att barnen utsätts för någon form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolan skall också främja barnens lika rättigheter och möjligheter.

Definitioner

Diskriminering i förskolan innebär att ett barn missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande, förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I förskolan är det huvudmannen, rektor eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn kan inte i juridisk mening, diskriminera varandra. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än hur någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i en jämförbar situation och har direkt koppling till diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering innebär att man kan diskriminera genom att behandla alla lika, t.ex. att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som kan komma att särskilt missgynna barn med de diskrimineringsgrunder som gäller. Exempelvis om alla barn får samma mat, diskriminerar förskolan de barn som på grund av religiösa skäl, behöver annan mat.

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är, att det handlar om ett uppträdande som kränker barns värdighet.

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

  • Fysisk (bitning, tagen i hårt, slag och knuffar)
  • Verbal (bli tilltalad med ett mindre positivt ord/uttryck, hot, svordomar och öknamn)
  • Psykosocial (utfrysning, ryktesspridning och blickar)
  • Texter och bilder (nedvärderande teckningar, klotter, brev, lappar, bilder)

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har ett samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Om någon ur personalen utsätter ett barn för trakasserier benämns det, diskriminering. Vid kränkande behandling råder en obalans i makt mellan den som utsätter och den som blir utsatt. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller utföras systematiskt och återkommande vilket är mobbing.

Det är den enskilde personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande för den egna värdigheten. Trakasserier kan utföras av såväl vuxna som barn. I samband med utredning av misstanke om kränkande behandling förekommer det även att en olöst konflikt är grundorsaken till det inträffade. En befogad tillrättavisning för att skapa en god miljö och följa förskolans regler, är inte vare sig trakasserier eller kränkande behandling i lagens mening, även om barnet kan uppleva det som kränkande.

Bristande tillgänglighet:

Med bristande tillgänglighet menas att ett barn som har en funktionsnedsättning missgynnas genom att förskolan inte vidtar särskilda tillgänglighetsåtgärder. Vilka åtgärder som är skäliga, avgörs genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

De sju diskrimineringsgrunderna är:

· Ålder

· Sexuell läggning - homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning

· Funktionsnedsättning - varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga

· Religion eller annan trosuppfattning

· Etnisk tillhörighet - att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung eller hudfärg

· Könsöverskridande identitet eller uttryck

· Kön

Barnkonventionen

Riksdagen har beslutat att Barnkonventionen skall bli en del av svensk lag från 1 januari 2020. Barnkonventionens huvudprinciper är:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet
 • Varje barn har rätt att överleva, lev och utvecklas
 • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Förskolans läroplan:

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

Förskollärares ansvar:

 • Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.
 • Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
 • Aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet
 • Utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

Arbetslagets ansvar:

 • Visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet.
 • Samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.
 • Medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet.
 • Stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • Uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
 • Uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggande värdena.
 • Samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

Vilken förskola vill vi ha - Vår vision

Vågskålens personal arbetar i en demokratisk och vänskaplig anda där vi välkomnar olikheter och ser dessa som berikande för vår verksamhet. Vi vill ha en öppen miljö där allas åsikter och uttryck kan mötas, fria från diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Vi har en välkomnande atmosfär där barn och vuxna möts med respekt och lika värde, en plats där alla upplever att de blir lyssnade på och att deras åsikter räknas. Vår verksamhet ger barnen möjlighet och stimulering att lära i meningsfulla, demokratiska och lekfulla sammanhang där barnen har inflytande och utvecklar vänskapliga relationer.

Vår värdegrund:

Vågskålen är precis som namnet antyder, inte bara en regelrätt förskola, utan också en plats där vi tar hand om varandra, hjälper till att fylla på vår energi, självkänsla, glädje och stolthet över vår arbetsplats. Allt detta för att vi sedan skall möta vardagen och kunna ge barnen en innehållsrik och stimulerande undervisning samt fylla på barnens, personalens och vårdnadshavarnas energi, självkänsla, glädje och stolthet.

På förskolan har vi ett nära samarbete med vårdnadshavarna där vi anser att deras delaktighet och inflytande utgör en grund för barnets trygghet hos oss. Det finns en samsyn kring förhållningssätt hos pedagogerna i huset och det gäller i relation med samtliga i vår vardag. Vårdnadshavarna är välkomna hos oss när de så önskar och utan förvarning om att de vill närvara. Vi bemöter alla familjer med stor respekt, baserat på alla människors lika värde. Verksamheten fortgår även i vårdnadshavarnas närhet och de medverkar då i verksamheten. De kan komma att medverka vid frukost, lunch, mellanmål, vara med i lek eller annan aktivitet. Vårdnadshavarna läser ibland sagor på sitt modersmål för barn med samma modersmål, deltar i fredagsfika, heldag eller stannar till på eftermiddagen för att se veckans aktiviteter genom bildspel/film. Det ledande är att de alltid är välkomna att delta och umgås med sitt/sina barn och oss pedagoger. Vi för dagliga dialoger med våra vårdnadshavare kring den pedagogiska verksamheten och syftet med det vi gör, barnets utveckling och lärande samt deras enskilda intresseområden.

Vårdnadshavarna delar också med sig av kultur, fostran och levnadsvanor, vilket bidrar till att vi kan ta tillvara, bevara och bejaka, de olikheter som finns och lyfta det i vår verksamhet. Det gör oss till bättre medmänniskor och pedagoger med större förståelse för olikheter och alla människors lika värde. Detta gör att vi lägger stor vikt vid arbetet med socialt samspel och lyssnande i våra barn och personalgrupper för att stärka barnens och personalens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Meningsskiljaktigheter/konflikter, missuppfattningar/missnöje kan uppstå kring olika saker, och då ser vi till att ta tag i det omedelbart. Tillsammans med vårdnadshavarna hittar vi alltid vägar att mötas och gå vidare framåt.

Likabehandling vuxna

Meningsskiljaktigheter/konflikter/missnöje/missförstånd kan uppstå även i personalgruppen och då ser vi till att ta tag i det på en gång och arbetar för att tillsammans hitta lösningar för ett fortsatt gott samarbete.

Om en situation uppstår som är av svårare art att lösa, ser vi till att anlita de för situationen lämpliga att koppla in, för att få hjälp så att alla blir hörda och tillsammans hitta lösningar som gör att alla kan må bra så verksamheten kan fungera för alla parter. Det handla om fackliga organisationer som Lärarförbundet, Kommunal, arbetsgivarorganisationen Fremia samt företagshälsovård Previa, för att få hjälp att reda ut vad som hänt så att alla har blivit hörda och kan må bra, och på det sättet, få verksamheten att fungera för alla parter.

Då någon av oss upplever att en situation uppstått som inte känns bra, kontaktar vi i första hand den det berör samt närmaste chef för att samtala kring situationen. Om man upplever att det inte är lösningen på situationen, tar man det vidare till berörd organisation för att hitta en väg till ett fungerande samtal och en lösning på den uppkomna situationen. Vi ser också till att ha uppföljande samtal, för att säkerställa att allt känns bra och att man inte fastnar i det som varit, utan kan gå vidare i sitt arbete.

Det är den enskilde personen som avgör om beteendet/bemötandet eller handlingen är kränkande för den egna värdigheten. Trakasserier kan utföras av alla som vistas i förskolan. I samband med utredning av misstanke om kränkande behandling förekommer det även att en olöst konflikt är grundorsaken till det inträffade.

En befogad tillrättavisning för att skapa en god miljö och följa förskolans regler, är inte vare sig trakasserier eller kränkande behandling i lagens mening, även om man kan uppleva det som kränkande.

I samtal vid arbetsplatsmöten har vi under hösten 2021, beslutat att man inte ska gå runt med någon irritation, vare sig det handlar om en individ som man upplever gjort något, eller sin arbetssituation. Vi har en skyldighet både mot oss själva, och våra kollegor, att lyfta den problematiken/irritationen, för att komma fram till en lösning så att vi har en väl fungerande arbetsmiljö. Beroende av situation vänder man sig i första hand till den det berör. Om man av någon anledning känner att man inte kan det, så till den närmast ansvarige på avdelningen. I nästa steg, om ovan inte är lösningen, så vänder man sig till sin chef. I alla situationer som uppstår, så skall chefen informeras, även om man kommit fram till en gemensam lösning som känns bra. Detta för att ge chefen möjlighet att tillsammans med arbetstagarna, stävja att liknande situationer uppstår i framtiden.

Om det handlar om att chefen på något sätt brustit, så är vägen densamma, att lyfta det i första hand med chefen. Känner man att det inte sker en förändring, att man upplever att man inte blir lyssnad på, eller tagen på allvar, så kontaktar man sin fackliga organisation för hjälp och stöd.

Även en chef kan hamna i en situation som känns svår att hantera, då gäller att denne kontaktar arbetsgivarorganisationen för hjälp och stöd.

Inga situationer/problem/irritationer/kränkande eller nedsättande behandlingar, skall lämnas olösta! Vår gemensamma syn är att vi alltid kan hitta lösningar som alla inblandade parter kan känna sig tillfreds med. Vi delar åsikten att om vi vuxna i verksamheten inte mår bra (och det kan vi bara göra genom att föra ärliga samtal kring det som känns jobbigt/svårt), kan vi heller inte bedriva en bra undervisning till våra barn, eller vara bra förebilder.

Vår arbetsmiljö och vårt arbetsklimat, är avgörande för barnens utveckling, utbildning och lärande, då vi är förebilder i deras vardag.

Vårt mål är att stävja all form av kränkande särbehandling och mobbing, vare sig det handlar om barn - barn, vuxna - barn, vuxen - vuxen (som också innefattar vårdnadshavare och andra som tillfälligt kan vistas i förskolan).

Det skrivna dokumentet är inte bara en skrift, utan ett levande dokument som implementeras hos samtliga i vår verksamhet. Varje vårdnadshavare får ta del av detta dokument som en del i den information som går ut vid inskolning.

Från och med denna versions revidering 20220510, kommer vi att ha denna som en stående punkt på varje personalmöte, för att i möjligaste mån göra alla medvetna om vikten av barnens och vårdnadshavarnas dagliga upplevelser hos oss, samt vår egen arbetsmiljö och vad vi alla kan bidra med för att samtliga ska må bra i verksamheten.

Endast tillsammans, kan vi, bli VI!